CO-PC Proizvodna odstupanja

Nakon tehničkog dovršenja radnih naloga, isti se trebaju obraditi u CO modulu. Prije provedbe obračuna radnog naloga, CO modul radi izračunavanje odstupanja. Nakon određivanja odstupanja, dobivaju se CILJNI troškovi. Uobičajeno se koriste verzija „0“ po kojoj ukupno odstupanje predstavlja razliku između standardne cijene izlaza radnog naloga i stvarnih troškova

STVARNI TROŠAK za potrošene poluproizvode i međuproizvode se dobiva s obzirom na trenutno važeću kalkulaciju na dan knjiženja, a za sirovine prema trenutno važećoj cijeni na dan knjiženja (sirovina ima prosječno ponderiranu cijenu koja se načelno mijenja sa svakom novom primkom, tj. zaprimanjem sirovine).

Pojmovi su načelno objašnjeni na primjeru nekog Radnog naloga kojem je planirana količina izrade 10.000 kom, a isporučena količina je 9.600 kom.

Planski trošak je trošak koji se izračunava pri kreiranju planskog naloga za plansku količinu (u navedenom primjeru se koristi normativ za 10.000 kom).

Stvarni trošak je trošak koji se izračunava za potvrđenu količinu tog istog naloga (sve ono što je potrošeno u proizvodnji za 9.600 kom tog materijala).

Ciljni trošak je trošak po normativu koji pripada za potvrđenu količinu (normativ za 9.600 kom). Osnovica za ciljne troškove je odobrena CO procjena troškova.

Odstupanje je načelno razlika između stvarnog troška i ciljnog troška, odnosno vrijednost razlike knjiženih ulaznih troškova i knjiženih izlaznih isporuka po radnom nalogu. Ukupno odstupanje se knjiži na financijska konta po završetku obračuna proizvodnje.

Proizvodna odstupanja se dijele na osam kategorija odstupanja, koja se mogu svrstati u dvije osnovne vrste – ulazna i izlazna odstupanja.

Ulazna odstupanja

  • Odstupanje ulazne cijene – javlja se zbog promjene cijene materijala, sata rada ili energije između trenutka knjiženja tog naloga u odnosu na vrijednost koja je bila u trenutku kalkulacije (procjene troškova).
  • Odstupanje ulazne količine – dešava se knjiženjem količine materijala (ili broja utrošenih sati) različite od količine predviđene normativom (prema normativu nekog materijala je potrebno 50 kg, a knjiženo je 80 kg).
  • Odstupanje korištenja resursa – uzrokovano je korištenjem materijala (ili resursa) koji nije bio predviđen normativom
  • Preostala ulazna odstupanja – pokriva sva ostala odstupanja koja su moguća pri ulaznim odstupanjima a nisu svrstana u gornje kategorije (odstupanja vezana za opće troškove - proizvodnu režiju).

Izlazna odstupanja

  • Odstupanje od proizvodne količine – to je odstupanje od planirane količine proizvodnje, npr. na nalog od 1.000 kom potvrđeno 5.000 kom.
  • Odstupanje izlazne cijene - javlja se pri promjeni cijene materijala koji se proizvodi tim radnim nalogom, što se dešava ukoliko radni nalog traje više mjeseci, a u toku proizvodnje je načinjena nova kalkulacija, te se uslijed toga po jednom nalogu javilo nekoliko isporuka sa različitim cijenama
  • Odstupanje kombinirane proizvodnje – dešava se kod rada sa verzijama proizvodnje, kad se u kalkulaciji (zbog dobivanja što realnije cijene) navede omjer korištenja nekoliko proizvodnih verzija.
  • Preostalo odstupanje – uključuje sva ostala odstupanja koja nisu svrstana u gornje kategorije. Javlja se uvijek u slučaju radnih naloga sa knjiženim troškovima, ali bez isporučene količine.